กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1041
87
0
1042
84
0
1043
109
0
1044
176
0
1045
108
0
1046
76
0
1047
107
0
1048
108
0
1049
108
0
1050
73
0
1051
72
0
1052
72
0
1053
80
0
1054
82
0
1055
ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องการเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่น ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และเส้นทาง การเก็บและขนขย
104
0
1056
115
0
1057
82
0
1058
86
0
1059
101
0
1060
78
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  53 |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85