กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
801
96
0
802
93
0
803
93
0
804
88
0
805
142
0
806
88
0
807
วันนี้ (วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เวลา 13.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานที่ประชุมแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมอย
116
0
808
88
0
809
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เวลา 10.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ ประธานที่ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติในการนำสุกรมาชำแหละ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาเจียก โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร
95
0
810
เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลเขาเจียก สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะรีไซเคิล ส่งเสริมการออม และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนสนใจสมัครสมาชิกได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาเจียก กำนันตำบลเขาเจียกและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านหากมีข้อสงสัยติดต่อ
131
0
811
93
0
812
วันนี้(วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถวัลย์ ไทรงาม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลสภาพบ้านของคนพิการ หมู่ที่ 5,7,8,9 เพื่อของบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพั
116
0
813
95
0
814
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับฟังคำชี้แจงจากนางสาวชุลีกร สันติรัตน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการและนางสาวนวรัตน์ จันทราภิวัฒน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจ
134
0
815
96
0
816
84
0
817
95
0
818
วันนี้(วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เวลา 14.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายศุภกิจ เส้งสุ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ณ. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 บ้านออกศาลา ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อรับฟังปัญหา ความ
99
0
819
วันนี้(วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายนิมิตร มากอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมสัญจร ฝ่ายปกครอง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ) ณ. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพ
101
0
820
119
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  41 |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87