กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
321
49
0
322
55
0
323
52
0
324
51
0
325
77
0
326
วันนี้(วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564)เวลา 13.00 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมฝ่ายปกครองตำบลเขาเจียก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่
49
0
327
47
0
328
54
0
329
53
0
330
58
0
331
60
0
332
56
0
333
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับเด็กเล็ก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต และเรียนรู้เกี่ยวกับโลกสวยด้วยมือเรา ณ บริเวณป่าชุมชนภูเขา
49
0
334
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อแจ้งคำสั่งและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเ
73
0
335
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาเจียก เพื่อกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก และนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ณ ห้อง
56
0
336
52
0
337
50
0
338
54
0
339
55
0
340
56
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  17 |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90