กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
761
93
0
762
93
0
763
92
0
764
วันนี้ (วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุม
93
0
765
87
0
766
วันนี้(วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายนิมิตร มากอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ประชุมประจำเดือนมกราคม และประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือป
82
0
767
วันนี้(วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ประชุมประจำเดือนมกราคม และประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์.
92
0
768
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การค
97
0
769
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางสาวพิมสุดา ทองพุฒ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
88
0
770
86
0
771
วันนี้(วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 14.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายธนกฤต เสนสิงห์ พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้แก่นางถนอมจิต สุนทรวร อยู่บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 11 บ้านนาชด ตำบลเขาเจียก อำเภอเม
98
0
772
94
0
773
165
0
774
วันนี้(วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์. และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ด
105
0
775
119
0
776
120
0
777
140
0
778
ประชาสัมพันธ์ ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก มีความประสงค์จะดำเนินการออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลเขาเจียก และเนื่องจากเทศบัญญัติดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่
108
0
779
วันนี้(วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ณ. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านดอนเค็จ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อรับฟัง
118
0
780
วันนี้(วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางนัฐจงกล เพชรเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ณ. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านป่าไส ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
92
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  39 |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87