กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
41
9
0
42
12
0
43
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 14.00น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่สำรวจและรณรงค์การคัดแยกขยะชุมชนตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพ
12
0
44
24
0
45
8
0
46
10
0
47
วันนี้(วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับนางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมและอบรมให้ความรู้ข้
31
0
48
วันนี้(วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อชี้แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู
15
0
49
วันนี้(วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก (ในนามคณะกรรมการสถานศึกษา) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทา
17
0
50
11
0
51
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่แปลงดอกคอสมอส เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของต้นกล้า #ตำบลเขาเจียกตำบลดอกคอส
12
0
52
13
0
53
วันนี้(วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลเขาเจียก ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ร่วมต้อนรับนางสุพัชรี ธรรมเพชร ผู้ช่วยเลขานุกา
15
0
54
12
0
55
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน อสม.ตำบลเขาเจียก ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ร่วมต้อนรับนางสุพัชรี ธรรมเพชร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ
15
0
56
16
0
57
12
0
58
18
0
59
12
0
60
วันนี้(วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมฝ่ายปกครองตำบลเขาเจียก ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อชี้แจง
21
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  3 |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85