กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
41
10
0
42
8
0
43
13
0
44
10
0
45
7
0
46
วันนี้ (วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ณ สวนสาธารณะภูเขาเจียก โดยร่วมกันเก็บก
9
0
47
วันนี้ (วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ในนามประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลบางแก้ว เทศบาลตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลปากพะยูน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ เทศบาลตำบลป่าบอน และเท
9
0
48
วันนี้ (วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมทั้งผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานสถาปนิกจากบริษัทซิตี้แปลน ณ พื้นที่รอบภูเขาเจียก เพื่อจ
9
0
49
วันนี้ (วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ในนามประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (Rapid – antigen test) งบประมาณจากเงินสะสมของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไข
9
0
50
วันนี้ (วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564) นายประสพ ทองไสย ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 4 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10
0
51
15
0
52
24
0
53
17
0
54
วันนี้ (วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ในนามประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (Rapid – antigen test) งบประมาณจากเงินสะสมของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
13
0
55
15
0
56
24
0
57
วันนี้ (วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เพื่อแต่งตั้งประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เพื่อแจ้งโครงการ
19
0
58
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ในนามประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (Rapid – antigen test) งบประมาณจากเงินสะสมของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขป
19
0
59
วันนี้(วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางสาวสิริรัตน์ มากสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาในการจัดทำรายการประกอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
18
0
60
21
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  3 |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90