กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
61
8
0
62
วันนี้(วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก (ในนามประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจียก) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจียก เพื่อพิจารณาโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Co
11
0
63
วันนี้ (วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ในนามประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (Rapid – antigen test) งบประมาณจากเงินสะสมของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขป
9
0
64
วันนี้ (วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564) เวลา 10.30 น.นายนายชัยยุทธิ์ สุวรรณจำรูญ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
10
0
65
วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564) เวลา 14.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รับฟังคำแนะนำจากนายสิทธิโชค เอกผักนาก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดพ
7
0
66
วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ในนามประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (Rapid – antigen test) งบประมาณจากเงินสะสมของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือในการแก้
8
0
67
9
0
68
วันนี้(วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน อสม.ตำบลเขาเจียก นางยินดี จันทร์แก้ว ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก
16
0
69
11
0
70
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564)นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายป่าห้าม หมู่ที่ 1 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบายน้ำและเตรียมก
13
0
71
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง
15
0
72
วันนี้(วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ สงแสง หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่ขอรับใบอนุญาตกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านข้าว
18
0
73
วันนี้ (วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เพื่อแจ้งการหมดวาระของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก และแต่งตั้งป
16
0
74
25
0
75
22
0
76
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมต้อนรับ พ.อ. พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นประธานในการมอบถุงยังชีพ ตามการปรับแผนการดำเนินการให้ส
25
0
77
วันนี้(วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 15.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน อสม.ตำบลเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จ
19
0
78
วันนี้(วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน อสม.ตำบลเขาเจียก ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง
17
0
79
21
0
80
17
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4 |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90