กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
101
32
0
102
26
0
103
49
0
104
34
0
105
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายวังสาคู หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางกา
30
0
106
29
0
107
วันนี้ (วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกดอกคอสมอสรอบต่อไปบริเวณภูเขาเจีย
30
0
108
ประชาสัมพันธ์: สำนักงาน ป.ป.ช.ได้พัฒนาคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Coruption Toolbox) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ หลักสูตร องค์ความรู้ คู่มือประชาสัมพันธ์ ระบบหรือนวัตกรรม ฯลฯ ที่ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าถึงผ่านช่องทาง
30
0
109
วันนี้ (วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 15.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบกระเช้าและ แจกันดอกไม้ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จั
30
0
110
24
0
111
วันนี้ (วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 9.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางศรีสุดา รัตนวิไล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนและส่งมอบให้แก่องค์ก
20
0
112
29
0
113
วันนี้ (วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น.) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายน้อย หนูเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล ในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เพื่อชี้แจ
30
0
114
40
0
115
วันนี้(วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายออกศาลา-ไสแคร์ หมู่ที่ 5 บ้านออกศาลา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง
28
0
116
28
0
117
32
0
118
วันนี้(วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายวังท้อน หมู่ที่ 5 บ้านออกศาลา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบายน้ำแ
31
0
119
วันนี้(วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่บริเวณหน้าภูเขาเจียก เพื่อลงปุ๋ยคอกพร้อมพรวนดินรอบ 2 สำหรับเตรียมการปลูกดอกคอสมอ
37
0
120
วันนี้(วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านออกศาลา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบายน้ำและเตรียม
36
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6 |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87