กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
821
96
0
822
99
0
823
120
0
824
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายวทัญญู หนูเกื้อ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ควบคุมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้าม และหมู่ที่ 4 บ้านป่าไส หากไฟฟ้าสาธารณ
151
0
825
96
0
826
98
0
827
101
0
828
102
0
829
101
0
830
วันนี้ (วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุม
99
0
831
95
0
832
วันนี้(วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายนิมิตร มากอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ประชุมประจำเดือนมกราคม และประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือป
89
0
833
วันนี้(วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ประชุมประจำเดือนมกราคม และประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์.
99
0
834
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การค
102
0
835
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางสาวพิมสุดา ทองพุฒ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
96
0
836
94
0
837
วันนี้(วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 14.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายธนกฤต เสนสิงห์ พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้แก่นางถนอมจิต สุนทรวร อยู่บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 11 บ้านนาชด ตำบลเขาเจียก อำเภอเม
106
0
838
100
0
839
174
0
840
วันนี้(วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์. และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ด
113
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  42 |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90