กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
241
วันนี้(วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564) นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง
47
0
242
วันนี้(วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564) เวลา 08.00 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้เด็กที่เรียนสำเร็จการศึกษาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจสำหรับเด็กที่จะไปศึกษาในระดับการศึกษาขั้นต่อไป และก้าวส
58
0
243
48
0
244
44
0
245
วันนี้(วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่เทศบาลและคณะครูผู้ดูแลเด็ก นำเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ห
54
0
246
60
0
247
วันนี้(วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 13.00 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้อง
64
0
248
102
0
249
วันนี้(วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564) นายประเสริฐ จันทร์แดง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาเจียก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก รับมอบบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และ
71
0
250
64
0
251
98
0
252
50
0
253
วันนี้(วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564) ตั้งแต่เวลา08.30 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาเจียก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ดำเนินการมอบบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้กับ
62
0
254
61
0
255
62
0
256
45
0
257
61
0
258
61
0
259
50
0
260
51
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  13 |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90