กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
241
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อแจ้งคำสั่งและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเ
41
0
242
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาเจียก เพื่อกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก และนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ณ ห้อง
35
0
243
35
0
244
33
0
245
37
0
246
38
0
247
39
0
248
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดำเนินการเตรียมความพร้อมของแปลงปลูกทุ่งดอกคอสมอส ปรับสภาพภูมิทัศน์ของภูเขาเจียกให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ประชาชนชาวเขา
35
0
249
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาเจียก พร้อมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก เพื่อเตรียมความพร้อมในวันหยุด
34
0
250
38
0
251
40
0
252
44
0
253
42
0
254
45
0
255
38
0
256
34
0
257
36
0
258
42
0
259
วันนี้(วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564) เวลา 12.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก รับมอบเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จาก หจก.อายออมแอร์ พัทลุง เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ในการนี้เทศบาลตำบลเขาเจียก ขอขอบพระคุ
34
0
260
วันนี้(วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564) เวลา 11.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานที่ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนภูเขาเจียก เพื่อติดตามและรายงานผลรูปแบบประติมากรรมแบบบิดเกรียวมโนราห์ โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนภูเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้
46
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  13 |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85