กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
501
83
0
502
83
0
503
86
0
504
71
0
505
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาหนึ่งเดือนหนึ่งครั้ง พัฒนาวัดเขาเจีย
84
0
506
71
0
507
วันนี้(วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563) นายสาธร สระแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป นางสาวอารี ชุมวิโรจน์ พนักงานจ้างทั่วไป คัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้าน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ครัวเรือนและประชาชนในตำบลเขาเจียก รู้ถึงวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและสามารถนำขยะที่ยังใช้ประโยชน์ไ
82
0
508
68
0
509
90
0
510
73
0
511
81
0
512
79
0
513
76
0
514
85
0
515
103
0
516
89
0
517
88
0
518
135
0
519
112
0
520
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563) นางดวงพร เทศนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวกาญจนา นกแก้ว ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) คัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้าน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ครัวเรือนและประชาชนในตำบลเขาเจียก รู้ถึงวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและสามารถนำขยะที่ยัง
80
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  26 |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90