กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
161
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ร่วมกับ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลเขาเจียก ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหัวถนน ผู้แทนเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง และผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง ลงพื้นที่ ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัสพัทลุง
31
0
162
วันนี้(วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564) เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายนิกร คงเมือง วิศกรโยธาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่จากสํานั
39
0
163
ประชาสัมพันธ์: ด้วยอำเภอเมืองพัทลุงสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564) โดยสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านทางโทรศั
38
0
164
ประชาสัมพันธ์: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ซึ่งภายในแอปพลิเคชันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สา
38
0
165
204
0
166
46
0
167
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.00 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก นำ
49
0
168
วันนี้(วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564) เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก จัดกิจกรรมวันปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีนายธีรวุฒิ
51
0
169
48
0
170
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลเขาเจียก มอบหมายให้จ่าสิบเอกวิทยา ธรรมเพชร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมฝ่ายปกครองตำบลเขาเจียก ประจำเดือนเมษาย
49
0
171
วันนี้(วันพุธที่ 7 เมษายน 2564) นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่สำรวจและรณรงค์การคัดแยกขยะชุมชนตำบลเขาเจียก ตำบลเขาเจียก อ
48
0
172
วันนี้(วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564) นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ สงแสง หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก รับน้ำดิ่มและสิ่งของ เพื่อไว้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 จากห้า
39
0
173
วันนี้(วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564) เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดรัตนวราราม อ.บางแก้ว จ.พัทลุงจำนวน5คันรถบัสโรงเรียนวัดควนกุฎ1คันรถบัสและโรงเรียนวัดนาท่อม1คันรถบัส ที่มาชมสว
56
0
174
48
0
175
วันนี้(วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564) นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง
41
0
176
วันนี้(วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564) เวลา 08.00 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้เด็กที่เรียนสำเร็จการศึกษาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจสำหรับเด็กที่จะไปศึกษาในระดับการศึกษาขั้นต่อไป และก้าวส
51
0
177
41
0
178
36
0
179
วันนี้(วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่เทศบาลและคณะครูผู้ดูแลเด็ก นำเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ห
48
0
180
47
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9 |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87