กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
81
วันนี้(วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน อสม.ตำบลเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเ
25
0
82
25
0
83
20
0
84
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน นางยินดี จันทร์แก้ว ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เขาเจียก ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเข
25
0
85
21
0
86
26
0
87
28
0
88
29
0
89
33
0
90
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564) เวลา 13.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุงได้มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่เพื่อมอบหน้ากากอนามัยและน้ำดื่มให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีบุคลากรทางการ
32
0
91
วันนี้ (วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางสาวสิริรัตน์ มากสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมโครงการอบรมหมอประจำหมู่บ้าน ตามพระราชประสงค์ จัดโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านประดู่ นำโดย
30
0
92
วันนี้(วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564) เวลา 13.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานที่ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบ
32
0
93
วันนี้(วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564) เวลา 10.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานในพิธีเปิดโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาญอินเตอร์เน็ตไร้สายตำบลเขาเจียก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายธีรวุฒิ ชูช่วย กำนันตำบลเขาเจียก ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากหมู่บ้าน นางศศิมาภรณ์ กล้าศักด
30
0
94
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564) เวลา 13.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยผู้บริหาร นายธีรวุฒิ ชูช่วย กำนันตำบลเขาเจียก ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดเขาเจียก บันไดขึ้นเขาเจียก บริเวณวัดเข
25
0
95
31
0
96
29
0
97
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางสาวสิริรัตน์ มากสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมโครงการอบรมหมอประจำหมู่บ้าน ตามพระราชประสงค์ จัดโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านนาชด นำโดย
29
0
98
33
0
99
34
0
100
29
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5 |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90