กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1141
125
0
1142
127
0
1143
88
0
1144
88
0
1145
87
0
1146
99
0
1147
98
0
1148
ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องการเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่น ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และเส้นทาง การเก็บและขนขย
119
0
1149
131
0
1150
97
0
1151
102
0
1152
120
0
1153
93
0
1154
98
0
1155
92
0
1156
105
0
1157
100
0
1158
94
0
1159
นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายวทัญญู หนูเกื้อ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ควบคุมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้าม หมู่ที่ 10 บ้านดอนเค็จ หมู่ที่ 11 บ้านนาชด และหมู่ที่ 3 บ้านไสยางอยู่ระหว่างการดำเนินการ และหากไฟฟ
92
0
1160
วันนี้ (วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ) เทศบาลตำบลเขาเจียกร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 และเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ชมรมผู้สูงอายุตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
96
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  58 |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90