กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
261
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ต้อนรับนายสิทธิโชค เอกผักนาก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภา
42
0
262
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานที่ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเข
44
0
263
วันนี้(วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564) นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางดวงพร เทศนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าหน้าที่เทศบาลและคณะครูผู้ดูแลเด็ก นำเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ หน่วยเรียนรู้ เรียนรู้จังห
47
0
264
46
0
265
94
0
266
52
0
267
วันนี้(วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564) ตั้งแต่เวลา08.30 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาเจียก จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสัจเทพ ชุมแก่น ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล
50
0
268
52
0
269
วันนี้(วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564) นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย อปพร.ตำบลเขาเจียก เข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร
50
0
270
วันนี้(วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการรวบรวมฐานข้อมูลชุมชน และผลการประเมินสภาพตำบล ประจำตำบลเขาเจียก จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามโครงการมหาว
49
0
271
54
0
272
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564) เวลา 10.30 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ต้อนรับท่านกฤติพงษ์ คงแข็ง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผอ.ชำนาญ รามแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจก
44
0
273
49
0
274
วันนี้ วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลเขาเจียก เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดอบรมคณะกรรมการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนตาม
44
0
275
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ต้อนรับนายสิทธิโชค เอกผักนาก หัวหน้ากลุ่ม
65
0
276
69
0
277
82
0
278
72
0
279
65
0
280
66
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  14 |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90