กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
181
วันนี้ วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลเขาเจียก เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดอบรมคณะกรรมการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนตาม
26
0
182
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ต้อนรับนายสิทธิโชค เอกผักนาก หัวหน้ากลุ่ม
44
0
183
45
0
184
57
0
185
47
0
186
41
0
187
43
0
188
43
0
189
43
0
190
วันนี้(วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายถวัลย์ ไทรงาม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมทำโครงการเสนอของบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
36
0
191
35
0
192
33
0
193
42
0
194
วันนี้(วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564)เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมฝ่ายปกครองตำบลเขาเจียก ประจำเดือนมีนาคม เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเขาเจียก ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านหัวยาง ต.เ
34
0
195
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่เทศบาลและคณะครูผู้ดูแลเด็ก นำเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ บ
108
0
196
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 11.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ต้อนรับนายฉัตรชัย อุตสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ตาม.พรบ.สถาน
28
0
197
37
0
198
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ บัตรเลือกตั้งสีม่วง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” ทำเครื่องหมายกากบาท ในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว บัตรเลือกตั้งสีชมพู สำหร
40
0
199
41
0
200
40
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10 |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85