กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
181
วันนี้(วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายออกศาลา-ไสแคร์ หมู่ที่ 5 บ้านออกศาลา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง
35
0
182
35
0
183
39
0
184
วันนี้(วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายวังท้อน หมู่ที่ 5 บ้านออกศาลา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบายน้ำแ
38
0
185
วันนี้(วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่บริเวณหน้าภูเขาเจียก เพื่อลงปุ๋ยคอกพร้อมพรวนดินรอบ 2 สำหรับเตรียมการปลูกดอกคอสมอ
46
0
186
วันนี้(วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านออกศาลา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบายน้ำและเตรียม
44
0
187
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกคลองยาง หมู่ที่ 11 บ้านนาชด เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบายน้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ให้กับพี่น้อง
46
0
188
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)เวลา 14.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ร่วมกับปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลเขาเจียก ผู้แทนเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง และผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง เพื่อตรวจเ
48
0
189
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) เวลา 13.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับตัวแทนจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตฟรี เพื่อให้บริการประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุ
44
0
190
48
0
191
วันนี้(วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่4 บ้านป่าไส ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบายน้ำและเตรียมก
39
0
192
46
0
193
ประชาสัมพันธ์ : ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มีความประสงค์มอบแว่นสายตา ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตสำหรับผู้มีปัญหาสายตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) หลักฐานที่ต้องใช้ 1. แบบฟอร์มใบรับรองการวัดสายตา จำนวน 1 ใบ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ 3. สำเนาบัตรสวัสด
122
0
194
37
0
195
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) เวลา 14.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ร่วมต้อนรับทีมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามแนะนำการบริหารงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบ
37
0
196
42
0
197
45
0
198
44
0
199
โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมจากแรงบันดาลใจและทักษะเฉพาะตัวของน้อง ๆ ด้วยพลังความคิด พลังใจ พลังกาย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นพื้นฐานของการดํา
49
0
200
37
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10 |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90