กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1
1
0
2
2
0
3
1
0
4
วันนี้(วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564)นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เพื่อแจ้งเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทและเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจีย
2
0
5
2
0
6
2
0
7
3
0
8
กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่น ผ่าน Line Official Teen Club เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ โดยอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว กลุ่มวัยรุ่น และผู้ที่สนใจ สามารถ Add มาเป็นเพื่อนกันได้ ตาม QR
4
0
9
5
0
10
9
0
11
วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564)นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกคลองยาง หมู่ที่ 11 บ้านนาชด ตำบลเขาเจียก เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบายน้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ให
7
0
12
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถวัลย์ ไทรงาม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย สมาชิกกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลวิธีที่นำไปสู่ความส
9
0
13
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทล
7
0
14
9
0
15
9
0
16
7
0
17
วันนี้(วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการบริหารจัดการจัดทำการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการเขาเจียกร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจี
8
0
18
6
0
19
9
0
20
6
0
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90