กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1
3
0
2
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย บุษรานนท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเขาเจียก ประช
3
0
3
5
0
4
4
0
5
วันนี้(วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก หมู่ที่ 1 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเขาเจียก
4
0
6
วันนี้(วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายทศพร ติกแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ร่วมกับ นางกรรณิการ์ เกียรติเลขา ปลัดอำเภอ (ชำนาญการ) และเจ้าหน้าที่จากอำเภอเมืองพัท
3
0
7
วันนี้(วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล นายธีรวุฒิ ชูช่วย กำนันตำบลเขาเจียก /ฝ่ายปกครองตำบลเขาเจียก จิตอาสาตำบลเขาเจียก และเจ้าหน้
19
0
8
9
0
9
12
0
10
5
0
11
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 " มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในเขตพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ บริษัท ธนชาตประกันภ้ย จำกัด (มหาชน) จะสันบสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1
7
0
12
9
0
13
9
0
14
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก และเจ้าหน้าที่เทศบาลคตำบลเขาเจียก เข้าร่วมโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงาน
9
0
15
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565) เวลา 10.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานที่ประชุมให้ความเห็นชอบการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
16
0
16
วันนี้(วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565) เวลา 11.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2565 เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ติดตาม และวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพั
14
0
17
4
0
18
5
0
19
4
0
20
วันนี้(วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้นางสาวนงค์ลักษณ์ แสงขาว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาเจ
16
0
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104