การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local  Performance  Assessment :LPA) 
 
 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และหรือ (พ.ศ.2561-2565)
       1.โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และหรือ (พ.ศ.2561-2565) นำมาจากปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
       2.มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น  ตามรูปแบบที่ท้องถิ่นเห็นว่ามีความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้น
       3.มีการดำเนินการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วนทุกกระบวนการ
       4.มีการเปิดเผยแผนพัฒนาท้องถิ่นทางเว็บไซด์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำโครงการการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
มาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย
       1.จำนวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะร้อยละ  30  ของโครงการขึ้นไป
       2.จำนวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะร้อยละ  20  ของโครงการแต่ไม่ถึงร้อยละ  30  ของโครงการ
       3.จำนวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะร้อยละ 10  ของโครงการแต่ไม่ถึงร้อยละ  20  ของโครงการ
       4.จำนวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 10  ของโครงการ
 

3.แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       1.มีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย  10  โครงการขึ้นไป
       2.มีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย  5  โครงการขึ้นไป
       3. มีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย  3 โครงการขึ้นไป
       4. มีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายน้อยกว่า  3  โครงการ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความเชื่อโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

       1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีการรายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนการพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  ตามระยะเวลาที่กำหนด
       2.ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เสนอต่อสภาท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนด
       3.มีการประชุมสภาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นเสนอความเห็นที่ได้จากการประชุมสภาท้องถิ่นในการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนด
       4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุม  และได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่กำหนด
       5.มีการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้บริหารท้องถิ่น