4.3.มีการประชุมสภาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นเสนอความเห็นที่ได้จากการประชุมสภาท้องถิ่นในการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนด
 
 
 
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ
 
ยังไม่มีข่าว
 
กำลังแสดงหน้า :