4.1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีการรายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนการพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่กำหนด
 
 
 
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ
 
ยังไม่มีข่าว
 
กำลังแสดงหน้า :