4.2.ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เสนอต่อสภาท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนด
 
 
 
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ
 
ยังไม่มีข่าว
 
กำลังแสดงหน้า :