การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local  Performance  Assessment :LPA) 
 

12.การประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ณ  จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Citizen  Feedback)

       1.มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ณ  จุดบริการ
       2.มีการประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
       3.มีผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ  70
       4.มีการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       5.มีการใช้อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart  Card  Reader) อย่างน้อย  1  กระบวนงาน
       6.มีการแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนป่านเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

 

13.การประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานของรัฐ  ตามแบบ  ปค.1  แบบ  ปค.4  แบบ  ปค.5  และแบบ  ปค.6

       1.ดำเนินการตามแบบที่กำหนดครบถ้วนและรายงานผู้กำกับดูแลภายในระยะเวลาที่กำหนด
       2.ดำเนินการตามแบบที่กำหนดครบถ้วนและรายงานผู้กำกับดูแลเกินระยะเวลาที่กำหนด
       3.ดำเนินการตามแบบที่กำหนดครบถ้วนแต่ไม่รายงานผู้กำกับดูแล
       4.ไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการตามแบบที่กำหนดไม่ครบถ้วน
 

14.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ฯ กำหนด

       1.มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน  จัดทำแผนการตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ได้อนุมัติ  และรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วน  ภายในระยะเวลาที่กำหนด
       2.มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน  จัดทำแผนการตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ได้อนุมัติ  และรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วน  แต่เกินระยะเวลาที่กำหนด
       3.มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน  จัดทำแผนการตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ได้อนุมัติ 
       4.ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในและไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
 

 

หน่วยย่อยที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

15.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น

       1.มีการจัดทำข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ
       2.มีการปฏิบัติตามข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ
       3.มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ
       4.มีการลงนามครบถูกต้อง  และมีข้าราชการ  พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจำ  ได้ลงนามทราบทุกคน