การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local  Performance  Assessment :LPA) 
 

188. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่และป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

     1.มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
     2.มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้  ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
     3.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจักจ้าง         
     4.มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     5.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
     6.มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
     7.มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
     8.มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     9.มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

189. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัล ด้านธรรมมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ

 

     1.มีการสมัครเข้าร่วมการประกวดและมีการประเมินจริง
     2.มีการสมัคร แต่ไม่ได้รับการประเมินหรือไม่มีการสมัคร
     3.ได้รับรางวัลระดับอำเภอ/จังหวัด
     4.ได้รับรางวัลระดับเขต/ภาค
     5.ได้รับรางวัลระดับประเทศ ระหว่างประเทศหรือในลักษณะทวิภาคี/พหุพาคี

 

190. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกชี้มูลความคิดจากหน่วยตรวจสอบ