การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local  Performance  Assessment :LPA) 
 

 

10.การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการ
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ

 
 
 
 
 
 
       7.ให้บริการอินเตอร์เน็ต  หรือ  WIFI
 
 
 
 
 
 

11.ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล  หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น