การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local  Performance  Assessment :LPA) 
  5.องค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และหรือ (พ.ศ.2561-2565) ที่ได้ผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด มาดำเนินการ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี / เพิ่มเติมหรือเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
       1.มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ 4-6 ยุทธศาสตร์
       2.มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ 2-3 ยุทธศาสตร์
       3.มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ 1  ยุทธศาสตร์
       4.ไม่มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ
 

 

7.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลที่สำคัญตามกรอบระยะเวลา

       1.บันทึกข้อมูลครบทุกด้านได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และผ่านการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระดับจังหวัด (สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
       2.บันทึกข้อมูลครบทุกด้านได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และผ่านการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       3.บันทึกข้อมูลไม่ครบทุกด้าน  และไม่ผ่านการรับรองจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
       4.ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้ง 8  ด้าน 
 
 

8.ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง

       1.จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหา  หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบทุกเรื่อง  ภายใน  15  วัน  ร้อยละ  100  ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี  หรือ ไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
       2. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหา  หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน  15  วัน  ร้อยละ  80  ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี 
       3.จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหา  หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน  15  วัน  ร้อยละ  50  ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี 
       4.จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหา  หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ  ภายใน  15  วัน  ต่ำกว่าร้อยละ  50  ของจำนวน  เรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี  หรือไม่มีการดำเนินการใดๆ
 

9.ร้อยละขอข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง

       1.จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบทุกเรื่อง  ภายใน  15  วัน  ร้อยละ 100  ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี  หรือไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
       2.จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน  15  วัน  อย่างน้อยร้อยละ 80  ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี 
       3.จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน  15  วัน  อย่างน้อยร้อยละ 50  ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี 
       4.จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน  15  วัน  ต่ำกว่าร้อยละ 50  ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี  หรือ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ