ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
180
30 พ.ย. 2560
52 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สัญญาประชมคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
07 พ.ย. 2560
53 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง แต่งตั้งเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการของเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
130
02 ต.ค. 2560
54 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่อง แจ้งผลการขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
151
26 มิ.ย. 2560
55 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
185
07 มิ.ย. 2560
56 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
03 เม.ย. 2560
57 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
340
23 ก.พ. 2560
58 คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
20 ต.ค. 2558
59 เชิญประชุมเรื่องผังเมือง ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
371
17 ธ.ค. 2557
60 โครงการกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
15 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17