ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 แอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103" ดาวน์โหลดเอกสาร
174
03 ก.ย. 2563
22 แผ่นพับประชาสัมพันธ์วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
64
03 ก.ย. 2563
23 มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 ส.ค. 2563
24 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
13 ส.ค. 2563
25 แบบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการรายงาน 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 เม.ย. 2563
26 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
256
08 เม.ย. 2563
27 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
169
12 มี.ค. 2563
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
25 ก.พ. 2563
29 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
214
27 ม.ค. 2563
30 ประชาสัมพันธ์ ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก มีความประสงค์จะดำเนินการออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ และป้องกันไม่ให้ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
10 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18