ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
18 เม.ย. 2562
42 การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
04 ม.ค. 2562
43 คำสั้งเทศบาลตำบลเขาเจียก ที่ 322/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเขาเจียก
23
04 ม.ค. 2562
44 สรุปผลการประชุม วิเคราะห์ ความเหมาะสมของเทศบัญญัติ โดยคณะทำงาน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 ม.ค. 2562
45 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
10 ต.ค. 2561
46 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
08 ต.ค. 2561
47 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่3) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
31 ส.ค. 2561
48 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
05 ม.ค. 2561
49 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง แจ้งผลการขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
160
26 ธ.ค. 2560
50 ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
01 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17