ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
04 ม.ค. 2562
42 คำสั้งเทศบาลตำบลเขาเจียก ที่ 322/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเขาเจียก
3
04 ม.ค. 2562
43 สรุปผลการประชุม วิเคราะห์ ความเหมาะสมของเทศบัญญัติ โดยคณะทำงาน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ม.ค. 2562
44 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
10 ต.ค. 2561
45 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
08 ต.ค. 2561
46 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่3) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
31 ส.ค. 2561
47 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
05 ม.ค. 2561
48 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง แจ้งผลการขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
139
26 ธ.ค. 2560
49 ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 ธ.ค. 2560
50 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
158
30 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17