ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
29 ม.ค. 2564
12 อัตราภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
158
30 ธ.ค. 2563
13 งบทรัพย์สิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
09 ธ.ค. 2563
14 กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
171
08 ธ.ค. 2563
15 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
08 ธ.ค. 2563
16 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
06 พ.ย. 2563
17 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
16 ต.ค. 2563
18 แบบรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
14 ต.ค. 2563
19 ประกาศเทศบลตำบลเขาเจียก เรื่อง แต่งตั้งเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 ต.ค. 2563
20 แบบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการรายงาน 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18