ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
06 พ.ย. 2563
12 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
16 ต.ค. 2563
13 แบบรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 ต.ค. 2563
14 ประกาศเทศบลตำบลเขาเจียก เรื่อง แต่งตั้งเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 ต.ค. 2563
15 แบบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการรายงาน 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 ก.ย. 2563
16 แอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103" ดาวน์โหลดเอกสาร
139
03 ก.ย. 2563
17 แผ่นพับประชาสัมพันธ์วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 ก.ย. 2563
18 มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
30
28 ส.ค. 2563
19 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
13 ส.ค. 2563
20 แบบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการรายงาน 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
30 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17