ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .... ดาวน์โหลดเอกสาร
81
18 เม.ย. 2565
2 กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
18 เม.ย. 2565
3 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
160
06 ม.ค. 2565
4 📣📣ประชาสัมพันธ์ : ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. …. ดาวน์โหลดเอกสาร
175
17 ธ.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
23 พ.ย. 2564
6 ชุดความรู้เลือกตั้ง อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
182
16 พ.ย. 2564
7 แต่งตั้งเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
01 ต.ค. 2564
8 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
289
12 มี.ค. 2564
9 คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
277
12 มี.ค. 2564
10 คู่มือรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
261
12 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18