ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
57
12 มี.ค. 2564
2 คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
46
12 มี.ค. 2564
3 คู่มือรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
44
12 มี.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ ชุดข้อมูลความรู้การเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1 คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเทศบาล 2 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหา ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 ก.พ. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
29 ม.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
29 ม.ค. 2564
7 อัตราภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 ธ.ค. 2563
8 งบทรัพย์สิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 ธ.ค. 2563
9 กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
100
08 ธ.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
08 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16