ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 - ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการแจ้งเริ่มการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
246
28 เม.ย. 2563
2 - ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจก ดาวน์โหลดเอกสาร
244
28 เม.ย. 2563
3 - ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน ในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
246
28 เม.ย. 2563
4 - ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ในสำนั ดาวน์โหลดเอกสาร
254
28 เม.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
27 เม.ย. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
258
27 เม.ย. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลงรายการ ยกเลิกหรือขอคัดสำเนา งานทะเบียนพาณิชย์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
253
23 เม.ย. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
253
23 เม.ย. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
245
22 เม.ย. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
218
22 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6