ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 - ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการแจ้งเริ่มการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
133
28 เม.ย. 2563
2 - ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจก ดาวน์โหลดเอกสาร
131
28 เม.ย. 2563
3 - ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน ในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
132
28 เม.ย. 2563
4 - ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ในสำนั ดาวน์โหลดเอกสาร
146
28 เม.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
27 เม.ย. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
139
27 เม.ย. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลงรายการ ยกเลิกหรือขอคัดสำเนา งานทะเบียนพาณิชย์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
135
23 เม.ย. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ในสำนักงานเทศบาศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
141
23 เม.ย. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
133
23 เม.ย. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
136
22 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7