เทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับประกาศเป็น เทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 14.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,348 ไร่ ประชากรรวมทั้งสิ้น 5,085 คน แยกเป็นชาย 2,359 คน หญิง 2,726 คน มีจำนวน 2,509 ครัวเรือน มี 11 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ