ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านประดู่ หมู่ที่ 6
  รายละเอียด : 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายบ้านประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบล เขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 247.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เขาเจียก โดยกำหนดราคากลาง 148,300.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 198 คน