ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านไสยาง หมู่ที่ 3
  รายละเอียด : 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายบ้านไสยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 618.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก โดยกำหนดราคากลาง 370,000.- บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 318 คน