ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายข้างโรงประปา หมู่ที่ 2
  รายละเอียด : 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายข้างโรงประปา หมู่ที่ 2 ตำบล เขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 356.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก โดยกำหนดราคากลาง 200,900.- บาท (-สองแสนเก้าร้อยบาทถ้วน-)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 389 คน