ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
  รายละเอียด : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ประจำปี พ.ศ. 2552 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ใดละเมิด ระวางโทษตามมาตรา 46,47,48 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2534 ภาษีป้าย เจ้าของป้ายหรือผู้ที่ครอบครองป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 และชำระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ใดละเมิดหรือจงใจหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษตามมาตรา 34,35,36,37,38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินตั้งอยู่ภายในเขตองค์กาบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552 ผู้ใดละเมิดหรือจงใจหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษตามมาตรา 53,54,55,56,57,58 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 กายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ติดต่อขอทราบรายละเอียดขอรับแบบพิมพ์ และชำระภาษีได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ทุกวันในเวลาราชการ จึงเรียนมาเพื่อประกาศทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 (ลงชื่อ) พันโท (คุณาสิน หอยนกคง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 344 คน