ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

 ด้วย เทศบาลตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเทศบาลตำบลเขาเจียก เพื่อให้ประชาชนรู้หลักในการชำระภาษีที่ถูกต้องทำให้ส่วนราชการได้ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่  เพื่ออำนวยความสะดวก  ประหยัดเวลา  และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ

เทศบาลตำบลเขาเจียก  จึงได้จัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ         จัดเก็บรายได้  ประจำปี  พ.ศ.2562  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

          จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี  และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 68 คน