ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดเล็ก ประจำปี 2551
  รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 ปัจจุบันมีเด็กเล็กเข้ารับบริการ จำนวน 36 คน มีผู้ดูแลเด็กปฎิบัติหน้าที่ดูแลเด็กจำนวน 2 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เข้าร่วมประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 ผลจากการประเมินตัดสินจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดเล็ก ชนะเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2551 ผลจากการได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กดีเด่นที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานในการพัฒนาศูนย์ฯ ด้านต่าง ๆ ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก และส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารศูนย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนทุกท่าน ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือพัฒนาศูนย์เด็กเล็กประสบความสำเร็จในครั้งนี้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 970 คน