ข่าวสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
เรื่อง : โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2559
  รายละเอียด :

 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถินที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนรู้หลักการในการชำระภาษีที่ถูกต้อง ทำให้ส่วนราชการได้ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ เทศบาลตำบลเขาเจียก จึงได้จัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 19-27 เมษายน 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน