ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560
  รายละเอียด :
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2560

1.ผู้ที่ขึ้นทะเบียนได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยเกิดก่อน 1 ตุลาคม 2499
1.2.กรณีที่ท่านเกิดในปี 2499 แต่ไม่ทราบวันที่และเดือนเกิด ให้ถือว่า
ท่านเกิดในวันที่ 1 มกราคม 2499
2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขต เทศบาลตำบลเขาเจียก
3.รับขึ้นทะเบียนที่ เทศบาลตำบลเขาเจียก ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 074-670520 ต่อ 13
        093-354-4690  ติดต่อคุณกุลปริญา อริยสัจจะชัยกุล

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 266 คน