ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการที่อบต.ดำเนินการในปี 2551(โครงการกีฬาเขาเจียกสัมพันธ์ 2551)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเขาเจียก ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทอย่างมาก ทุกคนเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายมีส่วนช่วยเชื่อมความสามัคคี สานความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี “ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ” การดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาเขาเจียกสัมพันธ์ ประจำปี 2551 งบประมาณในการดำเนินการ 205,000 บาท
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 344 คน