ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการที่ อบต.ดำเนินการในปี 2551(โครงการ หมู่บ้านร่วมใจ เด็กเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มคลองเด็กและเยาวชนร่วมกันจัดโครงการ หมู่บ้านร่วมใจ เด็กเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 7 มิถุนายน 2551 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัย รวมถึงผลกระทบจากการช้ยาเสพติด มีกลุ่มเป้าหมายเด็ดและเยาวชนในตำบลเขาเจียก จำนวน 110 คน จำนวน 11 หมู่บ้าน ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก เป็นเงิน 20,180 บาท
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 327 คน