ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554
  รายละเอียด : สภาเทศบาลตำบลเขาเจียก ได้กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี  2554  มีกำหนด  30  วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2554  เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี  2554  ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2554  เวลา  13.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และเรื่องอื่น ๆ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 344 คน