ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชนิดรางตื้น ริมถนนสายเขาเจียก-โคกม่วง หมู่ที่ ๒
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชนิดรางตื้น ริมถนนสายเขาเจียก -โคกม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร   ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียก 

ราคากลาง        เป็นเงิน  ๘๒๘,๐๐๐.-  บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

งบประมาณ      เป็นเงิน   ๗๕๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 261 คน