ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองภู่ หมู่ที่ ๑๐
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองภู่ หมู่ที่ ๑๐  ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขุดลอก (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องคลองก้าง ๕.๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๓) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๔) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑๒๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียกกกำหนดราคากลาง   เป็นเงิน   ๘๓๙,๐๐๐.- บาท   (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วนราคางบประมาณ     เป็นเงิน ๘๕๕,๐๐๐.-บาท   (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 263 คน