ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบราคาซื้อวัสดุคัดเลือก (หินผุ) จำนวน ๒,๕๗๗ ลบ.ม.
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุคัดเลือก (หินผุ)   จำนวน  ๒,๕๗๗  ลบ.ม.     เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมถนนภายในตำบลเขาเจียก  หมู่ที่  ๑,๓,๔,๕,๘   ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน      สาย  รายละเอียดดังนี้

๑.       สายเลียบคลองเขาเจียก หมู่ที่ ๑,๕ ตำบลเขาเจียก ความยาว ๑,๐๔๐ เมตร จำนวน ๕๘๒ ลบ.ม.

๒.     สายเหมืองสำหมง-ศาลามีแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาเจียก ความยาว ๕๒๕ เมตร จำนวน ๒๗๐ ลบ.ม.

๓.     สายบ้านชายยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาเจียก ความยาว  ๔๓๒  เมตร  จำนวน ๒๕๒ ลบ.ม.

๔.     สายปากทางเข้าถนนรอบภูเขาเจียก หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาเจียก ความยาว  ๗๖  เมตร จำนวน ๒๑ ลบ.ม.

๕.     สายเลียบเหมืองหน้าเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาเจียก ความยาว  ๔๕๐  เมตร  จำนวน ๑๑๔ ลบ.ม.

๖.      สายรอบภูเขาเจียก หมู่ที่ ๕,๘ ตำบลเขาเจียก ความยาว  ๒,๕๒๘  เมตร  จำนวน ๕๗๐ ลบ.ม.

๗.     สายเลียบคันคลองไสยาง หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลเขาเจียก ความยาว  ๒,๓๔๗  เมตร  จำนวน ๗๖๘ ลบ.ม.

 

ราคางบประมาณ   ๔๓๐,๓๕๙.-บาท  (-สี่แสนสามหมื่นสามร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน -)  

ราคากลาง     ๔๓๐,๓๕๙.-บาท  (-สี่แสนสามหมื่นสามร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน -)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 373 คน