ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางลาด-หนองบ่อ หมู่ที่ 11
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางลาด-หนองบ่อ หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงที่ ๑) กม.ที่ ๐+๐๘๖๕-๐+๘๙๐  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ กม.ที่ ๐+๘๙๐-๑+๐๘๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) กม.ที่ ๑+๐๘๙-๑+๔๘๗.๕๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด 

 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ราคางบประมาณ   เป็นเงิน       ๑,๙๐๐,๐๐๐.-  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 325 คน