ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ  ขนาด  36,000 บีทียู (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5)  พร้อมติดตั้ง  จำนวน  3  เครื่อง    ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554   มีรายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

               ราคากลาง     130,500.-  บาท  (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน -)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 319 คน