ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ
  รายละเอียด :

ตามที่เทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด   ล้อ   ความจุไม่น้อยกว่า  ๑๔  ลูกบาศก์เมตร  จำนวน    คัน   ตามประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก  ลงวันที่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  และเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  ๑/๒๕๕๔         ลงวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อโครงการดังกล่าว   ในวันที่    สิงหาคม      พ.ศ. ๒๕๕๔   ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.  . ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง  ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง (ชั้น ๒)   มีผู้สิทธิ์เข้าเสนอราคา จำนวน   ๒ ราย   โดยประมูลเริ่มต้นที่ราคา  ๓,๐๕๐,๐๐๐.- บาท   นั้น

 

ปรากฏว่า  บริษัท อมตะมอเตอร์เซลล์  จำกัด  เสนอราคาต่ำสุด คือ ๓,๐๔๒,๐๐๐.-  บาท  (-สามล้าน        สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-) สามารถประหยัดงบประมาณได้  ๘,๐๐๐.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ   ๐.๒๖  เปอร์เซ็นต์

 

  ทางเทศบาลตำบลเขาเจียก   จะเรียกผู้ชนะการประมูลฯ  มาทำสัญญาซื้อขายต่อไป

 

                                                                                ประกาศ    วันที่    ๑๐   เดือน  สิงหาคม  ..  ๒๕๕๔

 

                                                                                     (ลงชื่อ)                                      ประธานกรรมการ

                          (นางจุฑาทิพย์     เกตุอ่ำ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 329 คน