ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10
  รายละเอียด :

  ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่  10  ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  (ช่วงที่  1)  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  105.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่  คสล.ไม่น้อยกว่า  525.00  ตารางเมตร (ช่วงที่  2)  ขนาดกว้าง  4.50  เมตร  ยาว  115.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่  คสล.ไม่น้อยกว่า  517.50  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ     ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนด 

                              ราคากลาง                     เป็นเงิน             783,000.-  บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

ราคางบประมาณ       เป็นเงิน             769,000.-  บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 321 คน