ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8
  รายละเอียด :

  ด้วย  เทศบาลตำบลเขาเจียก  ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ 8  ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 159.00  เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Æ 0.40 เมตร จำนวน 49 ท่อน บ่อพัก 5 จุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนด

                       ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้                      เป็นเงิน      180,000.-    บาท   ราคางบประมาณ        180,000.-    บาท

 

               

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 325 คน